Digitale technologie verandert in sneltempo onze economie en onze samenleving. De digitale revolutie zorgt voor heel wat nieuwe kansen en zal de volgende jaren één van de sterkste motoren zijn van groei, jobs en welzijn.

Ons land moet die kansen grijpen.

"Digital Belgium" is het actieplan dat de digitale langetermijnvisie voor ons land schetst en vertaalt in duidelijke ambities. Aan de hand van vijf heldere inhoudelijke prioriteiten willen we de positie van België op de digitale kaart versterken.

Dit plan is niet vrijblijvend. Met een scherpe strategie en een volgehouden inspanning moet het mogelijk zijn dat België tegen 2020 de digitale top-drie haalt van de Europese Digital Economy and Society Index, er in ons land 1.000 nieuwe start-ups het levenslicht zien en de digitale omslag 50.000 nieuwe jobs in een waaier van sectoren oplevert.

Om daarin te slagen komt het erop aan om samen te werken en kennis te delen. Want de netwerkeconomie van morgen laat zich niet in opsluiten in structuren van gisteren. "Digital Belgium" is dan ook niet enkel een visie en een plan, maar ook een uitnodiging om de handen in elkaar te slaan en de digitale toekomst samen vorm te geven.

Alexander De Croo,

Vicepremier en minister van Digitale Agenda

Next
Elk jaar verdubbelt het mobiele verkeer, elke twee tot drie jaar het internetverkeer. Investeringen in digitale infrastructuur zijn noodzakelijk opdat de digitale economie kan blijven groeien.
Om te kunnen groeien heeft de digitale economie vertrouwen en veiligheid nodig. Dat betekent rechten respecteren en illegale praktijken doelmatig en doeltreffend aanpakken.
In de toekomst vereisen negen op tien jobs digitale vaardigheden. Overheden moeten er dan ook over waken dat zoveel mogelijk burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de nodige digitale kansen kunnen grijpen.
De volgende jaren zullen digitale innovaties voor elke twee jobs die verdwijnen er vijf nieuwe creëren, berekende The Lisbon Council. De digitalisering stimuleert mensen om te ondernemen en brengt nieuwe spelers op het veld.
Zowel burgers als ondernemingen moeten in staat zijn om tegen 2020 alle contacten met de overheid via digitale weg te laten verlopen en dit via een gebruiksvriendelijk kanaal.
Next
x

DIGITALE INFRASTRUCTUUR

Elk jaar verdubbelt het mobiele verkeer, elke twee tot drie jaar het internetverkeer. Investeringen in digitale infrastructuur zijn noodzakelijk opdat de digitale economie kan blijven groeien.

"Digital Belgium" zet in op een state-of-the-art netwerkinfrastructuur die klaar is om de mogelijkheden van het "internet der dingen" en "big data" volop te benutten.

ULTRASNEL INTERNET STIMULEREN

Voor een digitaal ecosysteem is ultrasnel internet de levensader. "Digital Belgium" wil de voortrekkersrol die België heeft in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet bestendigen. Door de kosten te verlagen en de administratieve rompslomp te verminderen stimuleren we operatoren tot een verdere uitrol van een geavanceerde breedbandinfrastructuur. Via een mix van technologieën zorgen we ervoor dat iedereen toegang krijgt tot internet.

icon-ultra-speed-stimulation

DYNAMISCHE POST- & TELECOMMARKTEN

Concurrentie in de telecomsector zorgt ervoor dat burgers en bedrijven kunnen profiteren van interessante en innovatieve diensten tegen correcte prijzen.

De overheid zal een gelijk speelveld creëren zodat alle relevante binnen- en buitenlandse dienstenaanbieders in de post- en telecomsector in België op een evenwichtige manier kunnen concurreren. Een samenhangend en stabiel kader is nodig om investeringen en innovaties aan te moedigen zonder de concurrentie uit het oog te verliezen. Digitale klanten moeten eenvoudig van operator kunnen veranderen.

icon-dynamic-post-telecom-markets

DIGITALE HUB VOOR BEDRIJVEN

Met een aantrekkelijke infrastructuur op het vlak van connectiviteit, dataopslag en ICT-toepassingen, maken we van ons land een plaats waar online bedrijven zich vestigen en nieuwe jobs creëren. Een krachtige uitrusting trekt bedrijven aan die gebruik maken van digitale faciliteiten, denk aan e-commerce, app-ontwikkelaars en mediabedrijven. Zo maken we van België één van de digitale hubs in Europa.

icon-digital-hub-compagnies
Next
x

DIGITAAL VERTROUWEN EN DIGITALE VEILIGHEID

Om te kunnen groeien heeft de digitale economie vertrouwen en veiligheid nodig. Dat betekent rechten respecteren en illegale praktijken doelmatig en doeltreffend aanpakken. Pas wanneer burgers en bedrijven er ten volle op vertrouwen dat hun gegevens online veilig zijn, kan de digitale economie haar volle potentieel bereiken.

AANPAK VAN ILLEGALE INHOUD EN PRAKTIJKEN

We werken een modern juridisch kader uit dat burgers en bedrijven beschermt tegen illegale inhoud en activiteiten op het net. Nieuwe maatregelen zoals online beslechting van consumentengeschillen of efficiënte procedures tegen illegale online content zorgen ervoor dat online dezelfde bescherming geldt als offline.

icon-juridical-protection

VEILIGE EN PRIVACY-VRIENDELIJKE ONLINE OMGEVING

Technologie en de daarbij horende risico's evolueren razendsnel. Iedereen moet beseffen dat ook een online voordeur grondig op slot moet. We ondersteunen initiatieven om kinderen, volwassenen en bedrijven bewust te maken van hoe ze het internet op een veilige en privacy-vriendelijke manier kunnen gebruiken.

icon-online-safety

CYBERVEILIGHEID

Het Centrum voor Cybersecurity werkt een cybersecurity strategie uit voor België, zowel op het vlak van informatie- als netwerkveiligheid, als inzake de strijd tegen (georganiseerde) cybercriminaliteit. Het centrum geeft ook adviezen om de bedrijven, consumenten en openbare diensten beter te beschermen.

Omdat burgers, ondernemingen en overheden meer en meer afhankelijk zijn van telecominfrastructuren, en dus bijzonder kwetsbaar zijn wanneer een crisis zich voordoet, voorziet het Centrum  voor Cybersecurity een plan voor nood- en crisissituaties.

icon-online-security
Next
x

DIGITALE VAARDIGHEDEN EN JOBS

In de toekomst vereisen negen op tien jobs digitale vaardigheden. Overheden moeten er dan ook over waken dat zoveel mogelijk burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de nodige digitale kansen kunnen grijpen. Het verwerven van een minimum aan digitale vaardigheden is daarbij cruciaal.

DigitalChampions.be

In navolging van de Grote Coalitie voor ICT-banen op Europees vlak zal België ‘Digital Champions.be’’ bouwen. Digital Champions.be is een alliantie die stakeholders uit de verschillende overheden, onderwijs en de privésector samen brengt en initiatieven neemt opdat alle burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de kans krijgen hun digitale competenties te versterken.

Door de handen in elkaar te slaan, verzekeren overheden, onderwijs en de privésector dat wie wil, een "digitaal bad" kan nemen. Workshops maken kinderen vertrouwd met programmeren en digitale veiligheid. Digitale technologieën krijgen een centrale plaats in leeromgevingen en studenten kunnen digitale stages volgen. Voor volwassenen en senioren is het van belang dat zij op elk moment nog kunnen bijleren.

Wil je zelf een digitale kampioen worden? www.digitalchampions.be

icon-national-coalition-skills-jobs

MOBIEL INTERNET VOOR IEDEREEN

België moet een inhaalbeweging maken op het vlak van de penetratie van mobiel internet. We buigen de achterstand van de voorbije jaren om in een voorsprong. Een nieuwe campagne informeert burgers over alle voordelen van mobiel internet.

Om iedereen toegang te geven tot mobiel internet moeten er goedkope smartphones met eenvoudige applicaties en mobiele abonnementen met voldoende data beschikbaar zijn.

icon-mobile-internet-everyone
Next
x

DIGITALE ECONOMIE

De volgende jaren zullen digitale innovaties voor elke twee jobs die verdwijnen er vijf nieuwe creëren, berekende The Lisbon Council. De digitalisering stimuleert mensen om te ondernemen en brengt nieuwe spelers op het veld. Het resultaat is sterkere concurrentie, meer innovatie en toegenomen dienstkwaliteit.

"Digital Belgium" kiest voor een aanpak die de digitale economie versterkt en het perspectief op jobs en groei verbreedt.

AANDACHT VOOR START-UPS

Start-ups zijn de brandstof van de digitale economie. De digitale reuzen van morgen worden vandaag geboren. Hoewel in België veel geld slaapt op spaarrekeningen, hebben beloftevolle start-ups het moeilijk om kapitaal aan te trekken en hun groei te financieren. Een start-up plan moet hen daarbij helpen met een tax shelter voor start-ups en fiscale incentives voor crowdfunding. Ook lagere loonkosten en een investeringsaftrek voor digitale investeringen zorgen voor ondersteuning.

icon-tax-benefits-investment-startups

DIGITAALVRIENDELIJKE WETGEVING

Nog te veel drempels in de wetgeving beletten dat bedrijven en consumenten de overstap naar het digitale maken. Die drempels moeten worden weggewerkt. Innovatieve bedrijfsmodellen, bijvoorbeeld in de deeleconomie, moeten kunnen werken in een rechtszeker kader dat uitzicht geeft op groei.

icon-digitally-compatible-legislation

E-COMMERCE PLATFORM

De Belgische e-commerce sector moet alle kansen krijgen om haar achterstand met het buitenland in te halen. De overheid en de e-commerce sector ontmoeten elkaar daartoe in het op te richten e-commerce platform. Het platform laat toe om in dialoog te gaan, thema’s vast te leggen en oplossingen uit te werken, bijvoorbeeld op het vlak van een groeivriendelijke fiscaliteit, innovatieve online betaalsystemen en logistieke uitdagingen.

Een eerste concreet initiatief voor e-commerce betreft het mogelijk maken van nachtarbeid.

icon-e-commerce-platform

E-INVOICING

De overheid zal vanaf 2016 elektronisch factureren stelselmatig verplicht maken voor haar leveranciers. Deze omslag zal een multiplicator effect hebben; andere bedrijven zullen een voorbeeld nemen aan de overheid. Ondernemingen die elektronisch facturen hebben immers een competitief voordeel op internationaal vlak. Voor burgers die dat wensen moet papieren communicatie mogelijk blijven.

icon-e-invoicing

E-SIGNATURE & E-ARCHIVING

We creëren een samenhangend kader voor het gebruik van de elektronische handtekening, de elektronische aangetekende zending en een aantal vertrouwensdiensten zoals elektronische zegels, tijdstempels of website authenticatie.

icon-e-signature-e-archiving

DIGITAL HEALTH VALLEY

Mobiele technologie wijzigt het verstrekken van gezondheidszorg, de aanpak van preventie en het opvolgen van behandelingen. Zowel voor patiënten, gezondheidszorgverstrekkers en de gezondheidseconomie levert dit belangrijke voordelen op. Patiënten kunnen hun gezondheid beter opvolgen, artsen kunnen efficiënter werken en de ontwikkeling van innovatieve zorgtoepassingen krijgt een boost.

Een ambitieus mobiel gezondheidsplan en samenwerkingsverbanden tussen innovatieve bedrijven, de gezondheidswereld en de publieke sector versterkt patiënten, geeft gezondheidswerkers toegang tot nieuwe tools  en laat Belgische bedrijven toe om wereldwijd mee te spelen in de gezondheidssector van morgen.

icon-mobile-health
Next
x

DIGITALE OVERHEID

Zowel burgers als ondernemingen moeten in staat zijn om tegen 2020 alle contacten met de overheid via digitale weg te laten verlopen en dit via een gebruiksvriendelijk kanaal.

Digitale portaal

Burgers moeten al hun ‘levensgebeurtenissen’ via digitale weg aan de overheid kunnen melden. Via één gebruiksvriendelijk en kwaliteitsvol digitaal portaal zullen burgers alle dienstverleningen van de federale overheid kunnen gebruiken.

Eén keer volstaat: burgers moeten hun persoonlijke gegevens, wanneer deze ongewijzigd blijven, slechts één keer, en niet telkens opnieuw, aan de overheid meedelen.

icon-digital-services-citizens

Bedrijven en start-ups

Bedrijven moeten alle belangrijke sleutelmomenten digitaal kunnen melden. De nadruk moet daarbij liggen op het ontwikkelen van een digitaal proces voor de oprichting van een bedrijf, evenals digitale processen voor het wijzigen van informatie opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Onveranderde gegevens moeten maar één keer, en niet telkens opnieuw, worden meegedeeld. Dat verlicht de administratieve last aanzienlijk.

De overheid zal ook innovatie ondersteunen door start-ups een kans te geven bij overheidsopdrachten.

icon-digital-services-businesses

NEXT GENERATION OPEN DATA

Publieke gegevens van de federale overheid moeten per definitie toegankelijk zijn, op een paar uitzonderingen na omwille van privacy en veiligheid. Een transparante toegang tot data betekent een betere democratie. Daarom zorgen we ervoor dat deze data op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk zijn via één open data portaal.

Federale open data strategie

icon-open-data

OPERATIONELE EFFICIENTIE EN TRANSFORMATIE

Het management van de overheid zal worden aangespoord om ICT-overheidscontracten zorgvuldig op te volgen en efficiëntiewinsten te creëren door diensten en processen verder te digitaliseren. De overheid zal ook gebruik maken van nieuwe technologieën, zoals sociale media en big data, en dit met een duidelijk doel: een betere dienstverlening tegen een lagere kost.

icon-connecting-agencies
Next

x

.

Next

Digital Minds

"Digital Minds for Belgium" is een groep van denkers en doeners met een rijke ervaring in de digitale wereld. Ze delen de passie om het digitale België vorm te geven en schreven mee aan "Digital Belgium", het actieplan dat de positie van België op de digitale kaart wil verstevigen.

Op regelmatige tijdstippen komen ze samen en ondersteunen ze digitale initiatieven, steeds met dezelfde doelstellingen voor ogen: meer jobs, meer groei en meer welvaart.

Wie zijn ze?

 • Michael Beal, Microsoft
 • Benjamin Beeckmans, Feweb, Bluecorp
 • Karen Boers, startups.be
 • Patricia Ceysens, BE Commerce
 • Bruno Colmant, Vlerick, LSM, ICHEC
 • Wim De Waele, iMinds
 • Jos Donvil, VOO
 • Thierry Geerts, Google
 • Jean-Marc Harion, Mobistar
 • Peter Hinssen, Nexxworks
 • Geert Houben, Cubigo
 • Danielle Jacobs, Beltug
 • Marc Lambotte, Agoria
 • Dominique Leroy, Belgacom
 • Frank Maene, Volta Ventures
 • Dominique Michel, Comeos
 • Henri- Jean Pollet, ISPA
 • John Porter, Telenet
 • Toon Vanagt, Casius, Lean Fund
 • Peggy Valcke, ICRI
 • Saskia Van Uffelen, Ericsson
 • Robin Wauters, tech.eu
Next

Ideeënbox

Heeft u een vraag over "Digital Belgium’"? Wilt u een suggestie doen over wat er beter kan?  Vul dan onderstaand formulier in. Wij beantwoorden uw vraag zo snel als mogelijk.

Ideeënbox

Digital Belgium

Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 61,
1000 Brussel
Tel: +32 2 792 99 00
Fax: +32 2 792 99 01